Pirkimo taisyklės

 1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra teisiškai privalomas dokumentas, kuris nustato asmens, įsigyjančio prekes (toliau – Pirkėjas) naudojantis UAB „AKESUS“ (toliau – Pardavėjas) elektronine parduotuve www.agestop.lt (toliau – E. parduotuvė), ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes E. parduotuvėje (toliau – Prekės).

1.2. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą Pardavėjui, privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis, ir patvirtina tai padaręs, kai pateikia reikiamus duomenis pirkimo-pardavimo sutarčiai sudaryti ir užsakymui pristatyti.

 1. Sutarties sudarymas

2.1. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas suformuoja užsakymą E. parduotuvėje, pateikia duomenis, reikalingus pirkimo-pardavimo sutarčiai sudaryti, užsakymui pristatyti, paspaudžia nuorodą „Užsakyti“.

2.2. Visos pirkimo-pardavimo sutartys, sudaromos su Pirkėjais, yra saugomos E. parduotuvėje.

2.3. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo vieta laikoma Lietuvos Respublika.

2.4. Pirkėjo užsakyme nurodytas Prekių asortimentas, jų kiekis, kaina ir kitos sąlygos tampa privaloma ir neatskiriama pirkimo-pardavimo sutarties dalimi nuo patvirtinimo apie užsakymo priėmimą išsiuntimo Pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu momento.

 1. Prekių kaina

3.1. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu keisti E. parduotuvėje parduodamų Prekių kainas.

3.2. Kainos E. parduotuvėje yra nurodomos su PVM.

3.3. Į Prekių kainą nėra įskaičiuotos prekių pristatymo išlaidos, jos yra apskaičiuojamos užsakymo metu ir pridedamos prie galutinės užsakymo kainos.

3.4. Prekės kaina, kurią Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui, yra kaina, nurodoma Pirkėjo prekių krepšelyje užsakymo pateikimo metu.

3.5. Nuosavybės teisė į Prekes pereina Pirkėjui nuo visiško atsiskaitymo už jas dienos.

 1. Pirkėjo teisės

4.1. Atsiskaitymas už E. parduotuvėje įsigytas Prekes galimas šiais pasirenkamais (alternatyviais) būdais:

       4.1.1. Naudojantis Swedbank, Seb, Luminor, Citadele ir Šiaulių bankas elektroninės bankininkystės paslaugomis. Atsiskaitymai galimi euro valiuta. Mokėjimai apdorojami naudojantis MakeCommerce.lt mokėjimų platforma;

       4.1.2. Naudojantis banko kortele. Pirkėjas suveda savo banko kortelės duomenis, kuriuos apdoroja „Stripe“ sistema ir saugiai patvirtina mokėjimą;

       4.1.3. Pardavėjo dovanų kuponais.

4.2. Neapmokėtas ar nepatvirtintas užsakymas po 1 dienos yra pašalinamas iš E. parduotuvės sistemos.

 1. Prekių duomenys ir jų galiojimo laikas

5.1. E. parduotuvėje parduodamos Prekės duomenys nurodomi prie kiekvienos Prekės esančiame Prekės aprašyme.

5.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad E. parduotuvėje esančios Prekės dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio (įrenginio) ypatybių savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos.

5.3. Konkretus Prekės galiojimo laikas, jei toks taikomas, yra nurodomas ant Prekės pakuotės.

5.4. Jeigu Prekės pristatymo Pirkėjui metu yra pasibaigęs Prekės galiojimo laikas, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias Prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis Prekėmis arba sugrąžinti už pasibaigusio galiojimo Prekę Pirkėjo sumokėtus pinigus.

 1. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

6.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes E. parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose šios E. parduotuvės pateiktose (paskelbtose) informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

6.2. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas Prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.

6.3. Esant neatitikimų dėl gautų Prekių ar kilus kitokių klausimų, Pirkėjas įsipareigoja nedelsiant apie tai informuoti Pardavėją elektroniniu paštu: sales@akesus.eu arba kreiptis tel. +37062868364.

6.4. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

6.5. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją el. paštu: sales@akesus.eu arba kreiptis tel. +37062868364.

6.6. Įsigydamas prekes, Pirkėjas supranta, kad Prekės/pakuotės atspalvis gali skirtis nuo paveikslėlyje atvaizduojamo atspalvio.

6.7. Patvirtindamas užsakymą, Pirkėjas patvirtina, kad visa jo užsakyme pateikta informacija yra tiksli ir teisinga.

6.8. Pirkėjas, užsakydamas prekes per E. parduotuvę, sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis.

6.9. Pirkėjas turi teisę atsisakyti priimti iš Pardavėjo tik tas Prekes ar jų dalį, kurios (-i) yra nekokybiškos (-a) ar neatitinka Pirkėjo užsakyme nurodytų (-os).

6.10. Pirkėjas įsipareigoja Prekių kokybę bei atitikimą užsakymui tikrinti Prekių perdavimo Pirkėjui metu. Pirkėjui priėmus Prekes ir neįrašius Prekių trūkumų sąskaitoje faktūroje ar kitame Prekių perdavimą įforminančiame dokumente, laikoma, kad perduotos Prekės atitinka tokioms Prekėms įprastus kokybės reikalavimus ir Pirkėjo užsakymą. .

 1. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas protingai įgyvendinamas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis E. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

7.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti E. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis E. parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

7.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjui priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą E. parduotuvės registracijos formoje ir ją tvarkytis vadovaujantis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

7.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu ir vadovaudamasis Prekių pristatymo taisyklėmis.

 1. Pirkėjo ir Pardavėjo atsakomybė

8.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

8.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia E. parduotuve.

8.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei E. parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie E.parduotuvės, naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

8.4. Jei E. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų elektroninius tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už juose esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri ir nekontroliuoja.

8.5. Atsiradus žalai, Pardavėjas ir Pirkėjas atlygina vienas kitam tik jų kaltais veiksmais sukeltus tiesioginius nuostolius (pvz. Pardavėjas atlygina Pirkėjui atsiradusius tiesioginius nuostolius, kuriuos sukėlė Pardavėjas savo kaltais veiksmais). Nuostolių, kuriuos privalo atlyginti Pardavėjas, dydis apribojamas Prekių, kurias užsakė Pirkėjas, kaina.

8.6. Pardavėjas neatsako už E. parduotuvės veiklos sutrikimus, atsiradusius dėl gedimų tretiesiems asmenims priklausančiose sistemose, ryšio tinkluose, stotyse ar sutrikus trečiųjų asmenų paslaugų, kuriomis naudojasi E. parduotuvė, teikimui.

 1. Intelektinės nuosavybės apsauga

9.1. Prekių ar juridinių asmenų pavadinimai, nurodomi E. parduotuvėje, gali būti prekės ženklai ir tokiu atveju intelektinė nuosavybė į juos yra ginama teisės aktų nustatyta tvarka.

9.2. E. parduotuvės turinys yra Pardavėjo ar prekių tiekėjų nuosavybė, saugoma įstatymų. Be Pardavėjo raštiško sutikimo kopijuoti ar naudoti E. parduotuvėje esančią informaciją ar jos dalį draudžiama.

 1. 10. Asmens duomenų apsauga

10.1. Pardavėjas įsipareigoja valdyti ir tvarkyti Pirkėjų asmens duomenis griežtai laikydamasis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento bei kitų teisės aktų reikalavimų.

10.2. Pirkėjas, pateikdamas Pardavėjui užsakymą, išreiškia sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis.

10.3. Pirkėjas, užsakydamas Prekes ir suteikdamas Pardavėjui savo asmens duomenis, sutinka su Pardavėjo privatumo politikos nuostatomis, išskyrus dėl asmens duomenų tvarkymo veiksmų, kuriems reikalingas atskiras Pirkėjo sutikimas. Platesnė informacija pateikiama E. parduotuvės privatumo politikoje, kurią galima rasti paspaudus šią nuorodą: https://agestop.lt/policies/privacy-policy

 1. 11. Baigiamosios nuostatos

11.1. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra keisti, redaguoti, papildyti ar kitaip modifikuoti Taisykles ir su jomis susijusius ar kitus išvestinius dokumentus ir/ar taisykles. Naujausia Taisyklių redakcija galioja nuo jos paskelbimo E. Parduotuvėje dienos. Pirkėjo ir Pardavėjo santykiams taikomos Taisyklės, galiojusios užsakymo pateikimo metu.

11.2. Pirkėjo ir Pardavėjo santykiams, atsiradusiems perkant Prekes E. parduotuvėje ir aiškinant Taisykles taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

11.3. Visi nesutarimai, kylantys tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, sprendžiami derybų keliu, o jų neišsprendus – Lietuvos Respublikos teismuose.

11.4. Prašymus ar skundus dėl Pardavėjo E. parduotuvėje įsigytos Prekės Pirkėjas gali pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

11.5. Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, buveinės adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, https://vvtat.lt/.

Vaizdo Įrašų Katalogas

MIBELLE BIOCHEMIJA

Įkvėpta gamtos – įgyvendinta mokslo.

PHYTOCELLTEC NUNATAK

Ledynmečio grožio paslaptys.

Epigenetika

Įvadas į epigenetiką.

SNIEGO DUMBLIŲ MILTELIAI

Raktas į odos ilgaamžiškumą.

MOSSCELLTEC™ NO. 1

Pagerina ląstelių branduolio funkciją, kad oda būtų elastinga.